06:28
Administrasiýa ulanyjy bilen ylalaşygy:
1. Bir gezek goşulan bildirişi barlagdan geçmänkä gaýtadan goşmak gadagan.
2. Bildirişi goşanyñyzdan soñ, administrator siziñ bildirişiñizi 24 sagadyñ dowamynda barlar we eger-de bildirişiñiz ähli şertlere gabat gelse bildirişiñizi kabul eder.
3. Ýazgylarda hapa-paýyş sözleri ulanmak gadagan.
4. Türkmenistanyñ kanunyna garşy gelýän maglumatlaryñyz programmada çykarylmagyna rugsat berilmeýär.
5. Ulanyjy öz goýan maglumaty boýunça doly jogapkärçilik çekýär.
Administrasiýa ulanyjylaryñ programmada çykaran maglumatlarynyñ mazmuny barada jogapkärçilik çekmeýär we şu programma arkaly aluw-satuw ylalaşygyny eden we etjek bolýan taraplaryñ hukuk gatnaşyklaryna gatnaşmaýar.
Категория: Düzgünnama | Просмотров: 390 | Добавил: | Рейтинг: 0.0/0